ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ტურისტული განვითარების სააგენტო

218071084
ბოლო განახლება: 16.06.2022 22:31
კომპანიის შესახებ
სამართლებრივი ფორმა:არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
რეგისტრაციის თარიღი:1 მაისი 2007
ინფორმაციის წყარო: წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემების ასლი საჯარო რეესტრი
მისამართი:საქართველო, ქ. გორი, გორიჯვრის ქ., N26
ელ.ფოსტა:touringori@gmail.com
სტატუსი:რეორგანიზებულიაკომპანიასთან დაკავშირებული პირები
პირი / მონაწილეობათარიღი / დოკუმენტაცია