მოცემულ საიტზე წარმოდგენილი მონაცემები აღებულია საჯაროდ ხელმისაწვდომი წყაროდან, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებ გვერდიდან - napr.gov.ge.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „ვ“ მუხლის თანახმად მონაცემთა დამუშავება დასაშვებია თუ “მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომია ან მონაცემთა სუბიექტმა ისინი ხელმისაწვდომი გახადა”.

companyinfo.ge-ზე განთავსებული ინფორმაციის წაშლის მოთხოვნით, შეგიძლიათ მიმართოთ იმ ორგანოს, სადაც განაცხადეთ თანხმობა შესაბამისი ინფორმაციის საჯარო სივრცეში განთავსების შესახებ. ცვლილება ავტომატურად აისახება companyinfo.ge-ზე განთავსებულ მონაცემებში.

companyinfo.ge-ზე არსებული მონაცემებსა და საჯარო რეესტრის ვებ-გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას შორის შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში შეგიძლიათ უზუსტობის გასწორების მიზნით მოგვწეროთ: info@transparency.ge;